image001Mamy mega dobrą wiadomość!!
Otrzymaliśmy po raz drugi w tym roku DOTACJĘ MINISTERIALNĄ na zakup nowych książek ♥♥
Za pierwszym razem to było 9 000,00, teraz dostaliśmy 3 000,00
plus wymagany wkład własny w takich samych kwotach – zatem w tym roku na zakup książek wydamy NIEBAGATELNĄ KWOTĘ 24 000,00!!!!
Nasza Biblioteka w tym roku jest BOGATA w nowe, wspaniałe książki ♥♥♥ zapraszamy do odwiedzin i wypożyczeń!
“Dofinansowania dla bibliotek publicznych na zakup nowości wydawniczych oraz usługi zdalnego dostępu do książek w formatach e-booków i/lub audiobooków i/lub synchrobooków – Priorytet 1, Kierunek interwencji 1.1 w ramach NPRCz 2.0”
W ramach udziału naszej Biblioteki w Europejskich Dniach Dziedzictwa organizujemy rajd rowerowy w sobotę 17 września “Szlakiem miejsc pamięci Gminy Gruta”
Obowiązują zapisy i wpisowe.
Szczegóły w regulaminie!!!
ZAPRASZAMY SERDECZNIE!!!
EDD 2022 RAJD plakat

Regulamin Rajdu Rowerowego  „Szlakiem miejsc pamięci Gminy Gruta”
Cel rajdu

 1. Celem głównym zadania jest rozwijanie tożsamości lokalnej mieszkańców Gminy Gruta, poprzez organizację rajdu rowerowego  na terenie Gminy Gruta.
 2. Popularyzacja walorów przyrodniczych, krajobrazowych i historycznych Gminy Gruta.
 3. Promowanie aktywnego spędzania czasu i rozwijanie turystyki rowerowej.
 4. Integracja społeczności lokalnej Gminy Gruta.
 5. Popularyzacja przepisów ruchu drogowego w zakresie ruchu rowerów oraz zasad bezpiecznej jazdy na rowerze.
 6. Realizacja działania odbywa się w ramach udziału naszej Biblioteki w obchodach Europejskich Dni Dziedzictwa (EDD).
  Organizator

Organizatorem Rajdu Rowerowego „Szlakiem miejsc pamięci Gminy Gruta”

jest Gminna Biblioteka Publiczna im. Wiktora Kulerskiego w Grucie.

Adres: Gruta 69, 86-330 Mełno.

tel. 56 46 83 848

e-mail: biblioteka@gruta.pl

www.biblioteka.gruta.pl

Kierownictwo rajdu

Koordynator rajdu – Anna Fabrykiewicz

Komandor rajdu – Mariusz Kurkus

Przewodnik rajdu – Tomasz Piwowarski
Termin rajdu

Rajd odbędzie się 17 września 2022 (sobota).

 1. Trasa rajdu

Trasa rajdu przebiega przez miejscowości: Gruta, Mełno Cukrownia, Mełno ZZD, Gruta Parcele, Aleja Dębowa, Jasiewo, Gruta Plaża nad Jeziorem Dużym.

Nawierzchnia drogi: asfaltowa i gruntowa. Długość całej trasy – 15 km. Trasa rajdu przebiega drogami o niewielkich różnicach wzniesień. Szczegóły: załącznik nr 1 na końcu regulaminu.

 1. Przebieg rajdu

 Zbiórka uczestników rajdu: 50 na placu przy Urzędzie Gminy w Grucie.

 1. Start rajdu 9.00
 2. Meta rajdu: Plaża nad Jeziorem Dużym w Grucie.
 3. Na plaży będą kiełbaski z grilla oraz kawa i herbata.
 4. Konkursy – na plaży przewidziany jest historyczny konkurs wiedzy z treści z rajdu. Przewidziane nagrody.
 5. Zakończenie rajdu: ok. godz. 14.00. Indywidualny powrót do domu.

 Organizacja rajdu

 1. Rajd odbędzie się przy nieograniczonym ruchu drogowym.
 2. Nad bezpieczeństwem ruchu uczestników rajdu czuwają służby porządkowe.
 3. Rajd zabezpieczony jest przez wóz strażacki i policyjny.
 4. Rajd prowadzony będzie w tempie dostosowanym do możliwości uczestników rajdu.
 5. Przypadki konieczności pomocy medycznej zgłaszane są organizatorowi, który w zależności od potrzeb, albo udziela pomocy przedmedycznej, albo zwraca się o pomoc medyczną.
 6. Po zakończeniu rajdu, jego uczestnicy udają się do domów indywidualnie, we własnym zakresie.
 • Warunki uczestnictwa
 1. Uczestnictwo w rajdzie jest odpłatne i wynosi 10,00 od osoby i obejmuje ubezpieczenie, baton regeneracyjny, małą wodę (na starcie) kiełbaskę i pieczywo na grill plus kawę i herbatę (na mecie).
 2. W rajdzie biorą udział osoby z terenu Gminy Gruta.
 3. W rajdzie biorą udział osoby, które dokonały zgłoszenia na przygotowanej przez organizatora karcie zgłoszenia (na końcu regulaminu) dostarczonej osobiście do Biblioteki wraz z opłatą rajdową. Osoba, która zadeklarowała opiekę nad niepełnoletnim uczestnikiem rajdu musi być uczestnikiem rajdu.
 4. Zgłoszenia udziału w rajdzie przyjmowane są do 13 września 2022 roku.
 5. Osoby dorosłe uczestniczą w rajdzie indywidualnie, a osoby niepełnoletnie pod opieką rodziców lub opiekunów. Organizator rajdu nie zapewnia opieki nad niepełnoletnimi uczestnikami rajdu.
 6. Każdy z uczestników rajdu bierze w nim udział na własną odpowiedzialność. Uczestnicy niepełnoletni biorą udział na całkowitą odpowiedzialność opiekunów prawnych.
 7. Uczestnicy rajdu powinni być ubrani w sposób odpowiedni do warunków atmosferycznych w dniu rajdu. Zaleca się używanie podczas rajdu kasku ochronnego.
 8. Każdy z uczestników rajdu powinien posiadać sprawny technicznie rower.
 9. Uczestnicy rajdu zobowiązani są do zapoznania się z treścią regulaminu rajdu i jego stosowania.
 • Obowiązki uczestników rajdu
 1. Przestrzeganie regulamin rajdu.
 2. Stosowanie się do poleceń wydawanych przez koordynatora rajdu, opiekuna grupy.
 3. Posiadanie niezbędnej wiedzy i umiejętności poruszania się po drogach.
 4. Uczestniczenie w całym rajdzie, od startu do jego oficjalnego zakończenia.
 5. Nie zaśmiecanie trasy rajdu i dbanie o środowisko naturalne.
 1. Zasady poruszania się na trasie rajdu
 1. Uczestnicy rajdu poruszają się zgodnie z przepisami ruchu drogowego.
 2. Wszyscy uczestnicy rajdu poruszają się za przewodnikiem, w rzędzie.
 3. Ruch odbywa się prawą strona drogi, w odległości 30-50 cm od jej krawędzi, a na drogach leśnych i śródpolnych zachowuje się jedynie ruch prawostronny.
 4. Jadąc rzędem należy zachować odległość między rowerami co najmniej 2 m, a przy zjazdach – 5 m.
 5. Należy jechać równo i spokojnie. Nie dopuszczalne jest tarasowanie drogi, jazda równoległa i ciągłe zmiany pozycji, a także jazda bez trzymania kierownicy oraz zdejmowanie stóp z pedałów.
 6. Każdy manewr na drodze musi być przeprowadzony z upewnieniem się o możliwości bezpiecznego jego wykonania oraz odpowiednio wcześniej zasygnalizowany.
 7. Przy zjazdach nie należy rozpędzać roweru, nie wolno też wyprzedzać; szybkość należy kontrolować przez hamowanie.

 Konkursy i nagrody

Wśród uczestników rajdu zorganizowany zostanie konkurs wiedzy z treści przedstawionej podczas rajdu. Odbędzie się na plaży na koniec rajdu. Spośród osób, biorących udział w konkursie rozlosowane zostaną nagrody przygotowane przez organizatora EDD.
Postanowienia końcowe

 1. Udział w rajdzie jest dobrowolny.
 2. Każdy uczestnik bierze udział w rajdzie na własną odpowiedzialność, a niepełnoletni na odpowiedzialność rodziców lub opiekunów prawnych oraz opiekunów podczas trwania rajdu.
 3. Uczestnicy ponoszą pełną odpowiedzialność za przestrzeganie zasad bezpieczeństwa podczas pokonywania trasy.
 4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności materialnej za rzeczy zaginione w trakcie trwania rajdu.
 5. Za szkody wyrządzone przez uczestników wobec innych uczestników jak i osób trzecich organizator nie odpowiada.
 6. Organizator nie bierze żadnej odpowiedzialności za ewentualne kolizje i wypadki spowodowane przez uczestników rajdu, w których brali oni udział.
 7. Uczestnik rajdu wypełniając i podpisując Kartę Zgłoszeniowa akceptuje warunki niniejszego Regulaminu.
 8. Za skutki naruszenia przepisów ruchu drogowego i innych przepisów prawa uczestnik odpowiada osobiście.
 9. Wszyscy uczestnicy startując w rajdzie wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych oraz publikację ich wizerunków w relacjach zamieszczonych w mediach oraz materiałach promocyjnych organizatorów.
 10. Ostateczna interpretacja regulaminu należy do koordynatora rajdu.
 11. W sprawach spornych decyzja organizatorów jest decyzją ostateczną. Nieznajomość regulaminu nie zwalnia uczestnika od jego przestrzegania.
 12. Organizator ubezpiecza uczestników rajdu.
 13. Osoba niestosująca się do postanowień regulaminu może zostać przez koordynatora rajdu lub opiekuna grupy wykluczona z dalszego uczestnictwa w rajdzie.
 14. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za brak karty rowerowej przez niepełnoletnich uczestników rajdu.
 15. Rajd w przypadku trudnych warunków atmosferycznych może zostać przełożony.

Karta zgłoszenia dla osoby pełnoletniej uczestnictwa w rajdzie rowerowym „Szlakiem miejsc pamięci Gminy Gruta”

w dniu 17 września 2022 r.

 

Imię i nazwisko:   …………………………………………………………………..

 

Adres zamieszkania: …………………………………………………………………..

Wiek: ………………………….., Tel. kontaktowy: ………………………………

PESEL: ……………………………………………………..

E-mail: …………………………………………………………………………………….

 

Podpisanie karty uczestnictwa jest jednocześnie zobowiązaniem do respektowania Regulaminu Rajdu, który jest mi znany, z którym się zapoznałem/am i który akceptuję.

Zaświadczam, że nie mam żadnych przeciwskazań lekarskich do udziału w rajdzie.

 

………………………………………………………….

(data i czytelny podpis Uczestnika)

 

Karta zgłoszenia dla osoby niepełnoletniej uczestnictwa w rajdzie rowerowym „Szlakiem miejsc pamięci Gminy Gruta”

w dniu 17 września 2022 r.

 

Imię i nazwisko dziecka: ……………………………………………………………..

Adres zamieszkania: ………………………………………………………………….

Wiek: …………………………….. PESEL:………………………………….

Tel. kontaktowy rodzica / prawnego opiekuna:

………………………………………………..

Email: …………………………………………………………………………………..

 

Podpisanie karty uczestnictwa jest jednocześnie zobowiązaniem do respektowania Regulaminu Rajdu, który jest mi znany, z którym się zapoznałem/am i który akceptuję.

Zaświadczam, że nie mam żadnych przeciwskazań lekarskich do udziału w rajdzie.

 

 

………………………………………………………………………………………….

(data i czytelny podpis rodziców lub opiekunów prawnych)

mapa rajdu z legendą

 

W tym roku, po raz 11. nasza Biblioteka organizuje Narodowe Czytanie. Naszym Partnerem będzie Szkoła Podstawowa w Grucie, a lektorami będą uczniowie klas VIII 🙂
Przeczytają dla Was, z podziałem na role, balladę ‘Powrót taty”.
Jest to ballada z wytypowanych do tegorocznej odsłony “Ballad i romansów” Adama Mickiewicza.
Nad akcją patronat honorowy mają Agata Kornhauser – Duda i Prezydent RP Andrzej Duda.
Serdecznie zapraszamy wszystkich!!
narodowe czytanie2022
Drodzy Czytelnicy ♥
Z przyjemnością informujemy, że Gminna Biblioteka Publiczna im. Wiktora Kulerskiego w Grucie w ramach Programu Wieloletniego “Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025 – Priorytet 1 – Zakup i zdalny dostęp do nowości wydawniczych” otrzymała od Biblioteki Narodowej ze środków finansowych Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego dofinansowanie w kwocie: 9.000,00 zł ♥
Czekamy na Wasze propozycje zakupów !
Jaki tytuł książki Wam się marzy, dajcie znać – kupimy!!
Zakupione zostaną także kody do Legimi – do ebooków!
„Dofinansowania dla bibliotek publicznych na zakup nowości wydawniczych oraz usługi zdalnego dostępu do książek w formatach e-booków i/lub audiobooków i/lub synchrobooków – Priorytet 1, Kierunek interwencji 1.1 w ramach NPRCz 2.0”
dotacja
 

W dniach od 25 lipca do 5 sierpnia Biblioteka w Grucie czynna w godzinach stałych – codziennie od 8.00-16.00.
Zmiana spowodowana urlopami pracowników 🙂
Przepraszamy za utrudnienie i zapraszamy do odwiedzin w podanych wyżej godzinach.
Filia w Boguszewie nieczynna w okresie 11-29.07.2022r.

W dniach od 18 lipca do 5 sierpnia w naszej Bibliotece można zwiedzić wystawę poświęconą LUDWIKOWI RYDYGIEROWI.
Wystawa ma na celu przypomnienie i upamiętnienie postaci Ludwika Rydygiera, światowej sławy chirurga, który wykonał pierwszą na świecie operację wycięcia wrzodu żołądka. Ekspozycja przedstawia karierę bohatera, od studiów medycznych, aż po pełnienie funkcji Rektora Uniwersytetu we Lwowie.
Ludwik Rydygier urodził się w Dusicinie k. Grudziądza i jest też patronem grudziądzkiego szpitala.
Wystawa wypożyczona z Książnicy Kopernikańskiej w Toruniu. Dziękujemy♥WYSTAWA RYDYGIER plakat

W dniu 23 maja o godzinie 9.00 w hali sportowej Szkoły Podstawowej w Grucie odbył się finał konkursu “Ogrody w literaturze”.
Konkurs zorganizowała Gminna Biblioteka Publiczna im. Wiktora Kulerskiego w Grucie we współpracy ze Szkołą Podstawową w Grucie, przy patronacie honorowym Wójta Gminy Gruta.
W konkursie wzięło udział 58 osób. Oto lista zwycięzców:

KATEGORIA I – przedszkole

I miejsce – Agata Ciernicka SP Gruta
II miejsce – Zuzanna Czmoch Przedszkole Mełno
III miejsce – Paulina Boniecka – SP Nicwałd

KATEGORIA II – klasy I-IV

I miejsce – Julia Nasieniewska SP Gruta
II miejsce – Amelia Neumann SP Nicwałd
III miejsce – Lena Smoczyńska  SP Gruta

KATEGORIA III – klasy V-VIII

I miejsce – Maja Buczkowska  SP Boguszewo
II miejsce – Wiktor Dubilis SP Gruta
III miejsce – Julia Steciuk SP Boguszewo

KATEGORIA IV- dorośli

I miejsce – Anna Parys WTZ
II miejsce – Krzysztof Zaworski WTZ
III miejsce – Maria Kaczmarczyk WTZ

Prace przestrzenne dzieci

I miejsce – Maria Lampert SP Nicwałd
II miejsce – Kornelia Kurzyńska SP Gruta
III miejsce – Kacper Kmiecik SP Gruta

Prace przestrzenne dorośli

I miejsce – Marcin Szperling WTZ
II miejsce – Dawid Szyszkowski WTZ
III miejsce – Łukasz Szeliga WTZ

Wyróżnienia: Jacek Szałecki, Joanna Kędzior, Maria Kościńska, Roksana Sałatowska – wszyscy WTZ
Wyróżnienie specjalne: Cezary Skoczylas SP Gruta

Nagrodami w konkursie były dyplomy i sadzonki kwiatów:  za pierwsze miejsce wierzba omszona na pniu, za drugie miejsce azalia, za trzecie berberys. Za wyróżnienie margaretki, a wszyscy pozostali 282053182_961014614585429_521879978643864781_nuczestnicy otrzymali za udział pięknie zapakowane kolorowe petunie.
Kwiatki zakupione zostały w Kwiaciarni Marii Kaczmarek w Grucie.
Fundatorem nagród była Biblioteka w Grucie.

W maju zapraszamy do naszej Biblioteki na dwie wystawy równocześnie:

1. Wanda Błeńska

“Matka Trędowatych” tak nazywana przez Polaków, a “Dokta” przez mieszkańców Buluby w Ugandzie,
gdzie przezWanda Błeńska 43 lata była jedynym lekarzem, leczącym nie tylko chorych na trąd, ale chorych na wszelkie możliwe choroby.
” Ja muszę być lekarką i to lekarką na misjach” – powtarzała od dziecka mała Wandzia i dopięła swego.
Wystawa pokazuje najważniejsze etapy życia tej niezwykłej postaci związanej z Toruniem i regionem kujawsko- pomorskim. Rok 2021 był w naszym województwie ROKIEM WANDY BŁEŃSKIEJ
Dziękujemy Książnica Kopernikańska w Toruniu za udostępnienie wystawy ♥
2. Polskie Symbole Narodowe
Od 29 kwietnia do 20 maja będzie można zapoznać się z niebywałą wystawą w naszej Bibliotece – dowiecie się z niej wszystkiego o polskich symbolach narodowych: FLADZE, GODLE i HYMNIE.
Wystawa przygotowana przez Oddział IPN w Bydgoszczy.
Dostępna będzie 29 kwietnia na uroczystościach narodowych w Szkole Podstawowej w Grucie organizowanych przez Gminę Gruta, a potem już u nas w Bibliotece 🙂Screenshot_1
Serdecznie zapraszamy do odwiedzin!!!
Dziękujemy Delegaturze IPN w Bydgoszczy za udostępnienie wystawy!