INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

obowiązuje od 25 maja 2018 r.

Ze względu na wejście w życie w dniu 25 maja 2018 roku Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako „RODO”) informujemy, o następujących zasadach, na jakich przetwarzamy dane:

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 RODO informuję, iż:

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gminna Biblioteka Publiczna im. Wiktora Kulerskiego z siedzibą w Gruta 69, 86-330 Mełno, tel.: 56 46 83 848

e-mail: biblioteka@gruta.pl

2) Wyznaczono Inspektora Ochrony Danych w Gminnej Bibliotece Publicznej im. W. Kulerskiego w Grucie, którym jest Pan Łukasz Gąsiorek reprezentujący spółkę Leśny & Wspólnicy Sp. z o. o, wyznaczony jako osoba kontaktowa, z Inspektorem można się skontaktować pod adresem e-mail: iod@lesny.com.pl

3) Pani/Pana dane będą, zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) przetwarzane w celu wypełnienia obowiązków wynikających z przepisów prawa, realizacji umowy, bądź udzielonej zgody.

4) W związku z przetwarzaniem danych w celu wypełniania obowiązków wynikających z przepisów prawa odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być: a) organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa,

  1. b) inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Gminna Biblioteką Publiczną im. W. Kulerskiego w Grucie przetwarzają dane osobowe, dla których Administratorem jest Anna Fabrykiewicz.

5) Dane po zrealizowaniu celu, dla którego zostały zebrane, będą przetwarzane do celów archiwalnych i przechowywane przez okres niezbędny do zrealizowania przepisów dotyczących archiwizowania danych przez Administratora.

6)    W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia:

  1. a) prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych, b) prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w przypadku gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne,
  2. c) prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym), w przypadku gdy:

– dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub w inny sposób przetwarzane, – osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych, – osoba, której dane dotyczą wycofała zgodę na przetwarzanie danych osobowych, która jest podstawą przetwarzania danych i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania danych, – dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z prawem,

– dane osobowe muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa,

  1. d) prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych – w przypadku, gdy: – osoba, której dane dotyczą kwestionuje prawidłowość danych osobowych, – przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych, żądając w zamian ich ograniczenia,

– Administrator nie potrzebuje już danych dla swoich celów, ale osoba, której dane dotyczą, potrzebuje ich do ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń,

– osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych, do czasu ustalenia czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu; e) prawo do przenoszenia danych – w przypadku gdy łącznie spełnione są następujące przesłanki: – przetwarzanie danych odbywa się na podstawie umowy zawartej z osobą, której dane dotyczą lub na podstawie zgody wyrażonej przez tą osobę – przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany,   f) prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych – w przypadku, gdy łącznie spełnione są następujące przesłanki:

– zaistnieją przyczyny związane z Pani/Pana szczególną sytuacją, w przypadku przetwarzania danych na podstawie zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej przez Administratora,

– przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą jest dzieckiem.

7) W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby na przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit a RODO), przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem.

8) Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani/Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.

Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)

Ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa

Telefon: 22 860 70 86

9) Pani/Pana dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

W piątkowy wieczór 8 czerwca Biblioteki w Boguszewie i Nicwałdzie, będące filiami Publicznej Biblioteki Gminnej w Grucie otworzyły snoc bibliotek_1woje podwoje dla uczestników organizowanych u nich po raz pierwszy Nocy Bibliotek.
Ta ogólnopolska akcja już od czterech lat pokazuje, iż Biblioteka to miejsce otwarte, przyjazne i niesamowicie kreatywne. To miejsce, które nawet nocą chętnie wita swoich gości.
Zatem w naszych Bibliotekach były organizowane różnorakie gry i zabawy: planszowe, towarzyskie, sportowe i ruchowe. Uczestnicy obejrzeli film familijny na licencji organizatora pt. „Tarapaty”, a potem uczestniczyli w ogniskach, podczas których piekli kiełbaski, śpiewali harcerskie piosenki i słuchali opowieści zaproszonych gości „Jak to drzewiej bywało – nasze drogi do niepodległości”.
Nie mogło też zabraknąć czytania książek i zwiedzania Biblioteki.
To było niesamowite wydarzenie, które dzieciom i młodzieży bardzo się podobało. Myślę, że za rok na pewno weźmiemy udział w kolejnej Nocy Bibliotek anno domini 2019.
Noce organizowane były we współpracy Bibliotek publicznych i Bibliotek szkolnych z tych miejscowości. Dziękujemy szkołom za owocną współpracę.
                                                                                                                                            Anna Fabrykiewicz

                                                                            W turnieju organizowanym w Szkole Podstawowej w Boguszewie przez w/w img_4502Szkołę  oraz Gminną Bibliotekę Publiczną w Grucie Filia Boguszewo, wzięły udział cztery drużyny. Sześcioosobowe grupy miały do rozegrania partie następujących gier: Double, Tenzi, 5 sekund, Zgaduj – zgadula, Chińczyk i na końcu ułożyć puzzle. Walka była zaciekła, różnice w czasach minimalne, co świadczy o bardzo dobrym przygotowaniu zawodników.
Po podliczeniu punktów klasyfikacja wygląda następująco:
1 miejsce Szkoła Podstawowa w Słupie
2 miejsce Szkoła Podstawowa w Nicwałdzie
3 miejsce Szkoła Podstawowa w Grucie
 4 miejsce Szkoła Podstawowa w Boguszewie

Wszystkie drużyny otrzymały nagrody w postaci gier planszowych, ufundowanych przez GBP w Grucie.
Wszystkim uczestnikom serdecznie gratulujemy i z radością usłyszeliśmy, iż drużyny chcą kontynuacji Turnieju za rok:)
Zatem dziękując gościnnej Szkole Podstawowej w Boguszewie za owocną współpracę, rezerwujemy kolejny termin w czerwcu 2019 na III edycję Turnieju Gier Planszowych „No to gramy…” 🙂

imagesJuż jutro w Szkole Podstawowej w Boguszewie we współpracy z GBP Gruta Filia Boguszewo, odbędzie się II Turniej Gier Planszowych pod nazwą „No to gramy…” . Sześcioosobowe zespoły ze wszystkich szkół w naszej gminie staną w szranki o tytuł Mistrza Gier Planszowych. Każda drużyna rozegra sześć gier i po zsumowaniu wyników wyłoni się najlepszych. Zachęcamy do kibicowania i trzymania kciuków za swoje dzieci i za swoje szkoły 🙂

                                                                                       Anna Fabrykiewicz

  IMG_4467W piątek 8 czerwca o godzinie 10.00 w placówkach filialnych w Boguszewie i Nicwałdzie miała miejsce ogólnopolska akcja czytelnicza promująca książkę i czytanie pod nazwą „Jak nie czytam, jak czytam”. Biblioteki publiczne współpracowały z bibliotekami szkolnymi w swoich miejscowościach. W akcji wzięło udział 100 dzieci w Nicwałdzie i 78 w Boguszewie. W związku z obchodami 100- lecia odzyskania niepodległości przez naszą Ojczyznę  dzieci ubrane w biało – czerwone stroje utworzyły piękne „żywe flagi”. Było to niewątpliwie świetne wydarzenie, do którego wszyscy bardzo się zaangażowali. Dziękuję Szkołom w Nicwałdzie i Boguszewie za wspólnie przeprowadzoną udaną akcję 🙂
Teraz czekamy na podsumowanie krajowe i zobaczymy, czy pobity zostanie zeszłoroczny rekord – w 2017 roku równocześnie czytało prawie 460 tysięcy młodych ludzi!! Liczymy, że w tym roku będzie na pewno więcej 🙂

 imagesJutro, tj. 8 czerwca, w Bibliotekach w Boguszewie i Nicwałdzie (Filie GBP Gruta) we współpracy z Bibliotekami szkolnymi z tych miejscowości, będą miały miejsce dwa wydarzenia:

  1. o godzinie 10.00 akcja ogólnopolska JAK NIE CZYTAM JAK CZYTAM – o danej godzinie wszyscy uczniowie ze szkół w Boguszewie i Nicwałdzie wychodzą na boisko i …czytają dowolne książki. W ten sposób bijemy rekord krajowy, który w zeszłym roku wyniósł prawie 460 tysięcy uczestników!! W tym roku liczymy na więcej 🙂                    Na końcu wszyscy czytelnicy utworzą „żywą flagę”, upamiętniając w ten sposób 100-lecie odzyskania niepodległości.
  2. o godzinie 18.00 rozpoczynamy NOC BIBLIOTEK – także ogólnopolską akcję, podczas której zapisani uczestnicy będą brać udział w szeregu niesamowitych atrakcji! Noc zakończy się o północy ogniskiem i opowieściami pasjonatów historii o tym, jak to „drzewiej bywało…..drogi do niepodległości w naszym regionie” .jaknieczytam Anna Fabrykiewicz

 

Załączniki

IMG_4454W Gminnej Bibliotece Publicznej im. Wiktora Kulerskiego w Grucie są dostępne książki z Ośrodka Czytelnictwa Chorych i Niepełnosprawnych (OCCiN)  z Torunia. Książki są wypożyczane na okres trzech miesięcy do nas, można je wypożyczać w tym czasie do domu. Potem następuje zmiana tytułów.
Tym razem Czytelnicy mają do dyspozycji książki dla dzieci i o dzieciach z zakresu logopedii, dysleksji, bajkoterapii, psychoterapii,  a także książki beletrystyczne dla młodzieży, traktujące o ich problemach oraz jeden picturebook – książka obrazkowa. Zapraszam do wypożyczania i czytania tej wartościowej lietartury.

                                                                                                                                                                   Anna Fabrykiewicz

Informuję, iż Gminna Biblioteka Publiczna im. Wiktora Kulerskiego w Grucie będzie nieczynna w dniach 05 i 06.06.2018r. (jeden dzień urlopu oraz pierwsza środa m-ca wolna za sobotę pracującą 02.06.2018).

Przepraszam za utrudnienia i zapraszam już w czwartek od 1000-1800

                                                                                                                                                      Anna Fabrykiewicz

Gminna Biblioteka Publiczna im. Wiktora Kulerskiego brała udział w festynie z okazji Dnia Matki w Szkole Podstawowej w Nicwałdzie. Od godziny 11.00-14.30 Bibliotekarka z Filii GBP w Nicwałdzie – pani Mariola Miąsko miała zorganizowane stoisko z kiermaszem książek. Kiermasz cieszył się naprawdę dużym zainteresowaniem 🙂

Tego samego dnia w godzinach popołudniowych Żłobek Bąbelek z Nicwałdu organizował piknik rodzinny dla swoich podopiecznych i ich rodzin w Piccolandzie. Gminna Biblioteka Publiczna, która od dawna współpracuje ze Żłobkiem organizując dwa razy w miesiącu  zajęcia czytelnicze z elementami bajkoterapii dla najmłodszych, została poproszona o przygotowanie przedstawienia w formie teatrzyku kamishibai. Bibliotekarka Anna Fabrykiewicz przedstawiła opowiadanie Ireny Landu – „Oczy smoków”, które w wesoły, bajkowy sposób uczyło, jak należy prawidłowo  przechodzić przez ulicę. Dzieci i rodzice brawami nagrodzili występ,a  potem chętnie brali udział w bloku zajęć przygotowanym przez Bibliotekarkę. Zabawa była przednia 🙂

Dziękuję bardzo za wspaniałą i efektywną współpracę Szkole Podstawowej i Żłobkowi z Nicwałdu.

                                                                                                                                  Anna Fabrykiewicz