W ramach udziału naszej Biblioteki w Europejskich Dniach Dziedzictwa organizujemy rajd rowerowy w sobotę 17 września “Szlakiem miejsc pamięci Gminy Gruta”
Obowiązują zapisy i wpisowe.
Szczegóły w regulaminie!!!
ZAPRASZAMY SERDECZNIE!!!
EDD 2022 RAJD plakat

Regulamin Rajdu Rowerowego  „Szlakiem miejsc pamięci Gminy Gruta”
Cel rajdu

 1. Celem głównym zadania jest rozwijanie tożsamości lokalnej mieszkańców Gminy Gruta, poprzez organizację rajdu rowerowego  na terenie Gminy Gruta.
 2. Popularyzacja walorów przyrodniczych, krajobrazowych i historycznych Gminy Gruta.
 3. Promowanie aktywnego spędzania czasu i rozwijanie turystyki rowerowej.
 4. Integracja społeczności lokalnej Gminy Gruta.
 5. Popularyzacja przepisów ruchu drogowego w zakresie ruchu rowerów oraz zasad bezpiecznej jazdy na rowerze.
 6. Realizacja działania odbywa się w ramach udziału naszej Biblioteki w obchodach Europejskich Dni Dziedzictwa (EDD).
  Organizator

Organizatorem Rajdu Rowerowego „Szlakiem miejsc pamięci Gminy Gruta”

jest Gminna Biblioteka Publiczna im. Wiktora Kulerskiego w Grucie.

Adres: Gruta 69, 86-330 Mełno.

tel. 56 46 83 848

e-mail: biblioteka@gruta.pl

www.biblioteka.gruta.pl

Kierownictwo rajdu

Koordynator rajdu – Anna Fabrykiewicz

Komandor rajdu – Mariusz Kurkus

Przewodnik rajdu – Tomasz Piwowarski
Termin rajdu

Rajd odbędzie się 17 września 2022 (sobota).

 1. Trasa rajdu

Trasa rajdu przebiega przez miejscowości: Gruta, Mełno Cukrownia, Mełno ZZD, Gruta Parcele, Aleja Dębowa, Jasiewo, Gruta Plaża nad Jeziorem Dużym.

Nawierzchnia drogi: asfaltowa i gruntowa. Długość całej trasy – 15 km. Trasa rajdu przebiega drogami o niewielkich różnicach wzniesień. Szczegóły: załącznik nr 1 na końcu regulaminu.

 1. Przebieg rajdu

 Zbiórka uczestników rajdu: 50 na placu przy Urzędzie Gminy w Grucie.

 1. Start rajdu 9.00
 2. Meta rajdu: Plaża nad Jeziorem Dużym w Grucie.
 3. Na plaży będą kiełbaski z grilla oraz kawa i herbata.
 4. Konkursy – na plaży przewidziany jest historyczny konkurs wiedzy z treści z rajdu. Przewidziane nagrody.
 5. Zakończenie rajdu: ok. godz. 14.00. Indywidualny powrót do domu.

 Organizacja rajdu

 1. Rajd odbędzie się przy nieograniczonym ruchu drogowym.
 2. Nad bezpieczeństwem ruchu uczestników rajdu czuwają służby porządkowe.
 3. Rajd zabezpieczony jest przez wóz strażacki i policyjny.
 4. Rajd prowadzony będzie w tempie dostosowanym do możliwości uczestników rajdu.
 5. Przypadki konieczności pomocy medycznej zgłaszane są organizatorowi, który w zależności od potrzeb, albo udziela pomocy przedmedycznej, albo zwraca się o pomoc medyczną.
 6. Po zakończeniu rajdu, jego uczestnicy udają się do domów indywidualnie, we własnym zakresie.
 • Warunki uczestnictwa
 1. Uczestnictwo w rajdzie jest odpłatne i wynosi 10,00 od osoby i obejmuje ubezpieczenie, baton regeneracyjny, małą wodę (na starcie) kiełbaskę i pieczywo na grill plus kawę i herbatę (na mecie).
 2. W rajdzie biorą udział osoby z terenu Gminy Gruta.
 3. W rajdzie biorą udział osoby, które dokonały zgłoszenia na przygotowanej przez organizatora karcie zgłoszenia (na końcu regulaminu) dostarczonej osobiście do Biblioteki wraz z opłatą rajdową. Osoba, która zadeklarowała opiekę nad niepełnoletnim uczestnikiem rajdu musi być uczestnikiem rajdu.
 4. Zgłoszenia udziału w rajdzie przyjmowane są do 13 września 2022 roku.
 5. Osoby dorosłe uczestniczą w rajdzie indywidualnie, a osoby niepełnoletnie pod opieką rodziców lub opiekunów. Organizator rajdu nie zapewnia opieki nad niepełnoletnimi uczestnikami rajdu.
 6. Każdy z uczestników rajdu bierze w nim udział na własną odpowiedzialność. Uczestnicy niepełnoletni biorą udział na całkowitą odpowiedzialność opiekunów prawnych.
 7. Uczestnicy rajdu powinni być ubrani w sposób odpowiedni do warunków atmosferycznych w dniu rajdu. Zaleca się używanie podczas rajdu kasku ochronnego.
 8. Każdy z uczestników rajdu powinien posiadać sprawny technicznie rower.
 9. Uczestnicy rajdu zobowiązani są do zapoznania się z treścią regulaminu rajdu i jego stosowania.
 • Obowiązki uczestników rajdu
 1. Przestrzeganie regulamin rajdu.
 2. Stosowanie się do poleceń wydawanych przez koordynatora rajdu, opiekuna grupy.
 3. Posiadanie niezbędnej wiedzy i umiejętności poruszania się po drogach.
 4. Uczestniczenie w całym rajdzie, od startu do jego oficjalnego zakończenia.
 5. Nie zaśmiecanie trasy rajdu i dbanie o środowisko naturalne.
 1. Zasady poruszania się na trasie rajdu
 1. Uczestnicy rajdu poruszają się zgodnie z przepisami ruchu drogowego.
 2. Wszyscy uczestnicy rajdu poruszają się za przewodnikiem, w rzędzie.
 3. Ruch odbywa się prawą strona drogi, w odległości 30-50 cm od jej krawędzi, a na drogach leśnych i śródpolnych zachowuje się jedynie ruch prawostronny.
 4. Jadąc rzędem należy zachować odległość między rowerami co najmniej 2 m, a przy zjazdach – 5 m.
 5. Należy jechać równo i spokojnie. Nie dopuszczalne jest tarasowanie drogi, jazda równoległa i ciągłe zmiany pozycji, a także jazda bez trzymania kierownicy oraz zdejmowanie stóp z pedałów.
 6. Każdy manewr na drodze musi być przeprowadzony z upewnieniem się o możliwości bezpiecznego jego wykonania oraz odpowiednio wcześniej zasygnalizowany.
 7. Przy zjazdach nie należy rozpędzać roweru, nie wolno też wyprzedzać; szybkość należy kontrolować przez hamowanie.

 Konkursy i nagrody

Wśród uczestników rajdu zorganizowany zostanie konkurs wiedzy z treści przedstawionej podczas rajdu. Odbędzie się na plaży na koniec rajdu. Spośród osób, biorących udział w konkursie rozlosowane zostaną nagrody przygotowane przez organizatora EDD.
Postanowienia końcowe

 1. Udział w rajdzie jest dobrowolny.
 2. Każdy uczestnik bierze udział w rajdzie na własną odpowiedzialność, a niepełnoletni na odpowiedzialność rodziców lub opiekunów prawnych oraz opiekunów podczas trwania rajdu.
 3. Uczestnicy ponoszą pełną odpowiedzialność za przestrzeganie zasad bezpieczeństwa podczas pokonywania trasy.
 4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności materialnej za rzeczy zaginione w trakcie trwania rajdu.
 5. Za szkody wyrządzone przez uczestników wobec innych uczestników jak i osób trzecich organizator nie odpowiada.
 6. Organizator nie bierze żadnej odpowiedzialności za ewentualne kolizje i wypadki spowodowane przez uczestników rajdu, w których brali oni udział.
 7. Uczestnik rajdu wypełniając i podpisując Kartę Zgłoszeniowa akceptuje warunki niniejszego Regulaminu.
 8. Za skutki naruszenia przepisów ruchu drogowego i innych przepisów prawa uczestnik odpowiada osobiście.
 9. Wszyscy uczestnicy startując w rajdzie wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych oraz publikację ich wizerunków w relacjach zamieszczonych w mediach oraz materiałach promocyjnych organizatorów.
 10. Ostateczna interpretacja regulaminu należy do koordynatora rajdu.
 11. W sprawach spornych decyzja organizatorów jest decyzją ostateczną. Nieznajomość regulaminu nie zwalnia uczestnika od jego przestrzegania.
 12. Organizator ubezpiecza uczestników rajdu.
 13. Osoba niestosująca się do postanowień regulaminu może zostać przez koordynatora rajdu lub opiekuna grupy wykluczona z dalszego uczestnictwa w rajdzie.
 14. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za brak karty rowerowej przez niepełnoletnich uczestników rajdu.
 15. Rajd w przypadku trudnych warunków atmosferycznych może zostać przełożony.

Karta zgłoszenia dla osoby pełnoletniej uczestnictwa w rajdzie rowerowym „Szlakiem miejsc pamięci Gminy Gruta”

w dniu 17 września 2022 r.

 

Imię i nazwisko:   …………………………………………………………………..

 

Adres zamieszkania: …………………………………………………………………..

Wiek: ………………………….., Tel. kontaktowy: ………………………………

PESEL: ……………………………………………………..

E-mail: …………………………………………………………………………………….

 

Podpisanie karty uczestnictwa jest jednocześnie zobowiązaniem do respektowania Regulaminu Rajdu, który jest mi znany, z którym się zapoznałem/am i który akceptuję.

Zaświadczam, że nie mam żadnych przeciwskazań lekarskich do udziału w rajdzie.

 

………………………………………………………….

(data i czytelny podpis Uczestnika)

 

Karta zgłoszenia dla osoby niepełnoletniej uczestnictwa w rajdzie rowerowym „Szlakiem miejsc pamięci Gminy Gruta”

w dniu 17 września 2022 r.

 

Imię i nazwisko dziecka: ……………………………………………………………..

Adres zamieszkania: ………………………………………………………………….

Wiek: …………………………….. PESEL:………………………………….

Tel. kontaktowy rodzica / prawnego opiekuna:

………………………………………………..

Email: …………………………………………………………………………………..

 

Podpisanie karty uczestnictwa jest jednocześnie zobowiązaniem do respektowania Regulaminu Rajdu, który jest mi znany, z którym się zapoznałem/am i który akceptuję.

Zaświadczam, że nie mam żadnych przeciwskazań lekarskich do udziału w rajdzie.

 

 

………………………………………………………………………………………….

(data i czytelny podpis rodziców lub opiekunów prawnych)

mapa rajdu z legendą