Regulamin wypożyczania gier planszowych Gminnej Biblioteki Publicznej im. Wiktora Kulerskiego w Grucie

 

 • 1. ZASADY OGÓLNE
 1. Regulamin określa zasady i warunki wypożyczania gier planszowych,
  zwanych dalej „Grami”, ze zbiorów Gminnej Biblioteki Publicznej im. Wiktora Kulerskiego w Grucie, zwanej dalej „Biblioteką”, przez osoby zapisane do Biblioteki, zwane dalej „Czytelnikami”.
 2. Szczegółowe zasady zapisu do Biblioteki określa Regulamin Wypożyczalni
  Gminnej Biblioteki Publicznej im. Wiktora Kulerskiego w Grucie.
 • 2. WYPOŻYCZANIE
 1. Wypożyczanie Gier jest usługą nieodpłatną.
 2. Wypożyczeń mogą dokonywać jedynie Czytelnicy zapisani do Biblioteki,
  po wcześniejszym zapoznaniu się i zaakceptowaniu niniejszego regulaminu.
 3. Samodzielnie Gry mogą wypożyczać osoby, które ukończyły 13 lat.
 4. Czytelnik wypożyczający Grę ma obowiązek jej sprawdzenia i potwierdzenia kompletności oraz potwierdzenia, że otrzymał Grę pozbawioną wad, tzn. zgodną ze opisem na opakowaniu lub w instrukcji oraz w dobrym stanie.
 5. Gry można wypożyczać na okres jednego tygodnia.
 6. Czytelnik może jednorazowo wypożyczyć maksymalnie dwie Gry.
 7. Gry można prolongować (przedłużyć) 2 razy.
 8. Nie można prolongować Gier zarezerwowanych.
 9. Bibliotekarz ma prawo bez podania przyczyny odmówić wypożyczenia Gry Czytelnikowi.
 • 3. PRZETRZYMYWANIE ZBIORÓW
 1. Wypożyczenie i zwrot Gry odbywa się w siedzibie Biblioteki.
 2. Czytelnik zobowiązany jest do terminowego zwrotu wypożyczonej Gry.
 3. Zwrot wypożyczonej Gry winien nastąpić do rąk pracownika Biblioteki.
  Pozostawienie Gry na ladzie lub w innym miejscu na terenie Biblioteki
  nie jest uznawane za zwrot. Czytelnik ponosi pełną odpowiedzialność za szkody
  spowodowane nieprawidłowo wykonanym zwrotem.
 4. W przypadku niezwrócenia Gry w terminie Biblioteka będzie do skutku monitować do Czytelnika. Z kolei Czytelnik nie będzie mógł dokonywać żadnych wypożyczeń w Bibliotece do momentu pozytywnego zakończenia wypożyczenia Gry.
 • 4. POSZANOWANIE I ZABEZPIECZENIE ZBIORU GIER PLANSZOWYCH
 1. Biblioteka oddaje do dyspozycji Czytelnika kompletne Gry.
  Gry będące przedmiotem wypożyczenia są własnością Biblioteki.
 2. Czytelnik zobowiązuje się do dbałości o wypożyczoną Grę, tzn. wypożyczone Gry
  należy zwrócić w stanie niepogorszonym, wynikającym z normalnego użytkowania.
 3. Każda Gra zawiera specyfikację zawierającą jej pełne wyposażenie.
  Czytelnik winien sprawdzić stan Gry przed jej wypożyczeniem według załączonego wykazu.
  Jakiekolwiek braki lub uszkodzenia winny być zgłoszone przed wypożyczeniem.
  Niezgłoszenie braków i uszkodzeń Gry traktowane jest jako wypożyczenie Gry kompletnej.
 4. Czytelnik ponosi pełną odpowiedzialność materialną za szkody spowodowane
  nieprawidłowym użytkowaniem Gry, a także za jej zagubienie, bądź zdekompletowanie.
 5. Pracownik Biblioteki odbierający od Czytelnika wypożyczoną Grę jest zobowiązany
  sprawdzić stan techniczny i kompletność Gry, zgodnie ze specyfikacją zawierającą jej pełne wyposażenie.
 6. W przypadku uszkodzenia, zagubienia, bądź zdekompletowania Gry, Czytelnik zobowiązany jest po uzgodnieniu z pracownikiem Biblioteki, do odkupienia identycznej pozycji, bądź jej naprawienia, pod warunkiem, że nie zmieni to stanu faktycznego sprzed awarii.
  8. Nieuregulowanie kwestii wynikających z tytułu przetrzymania, zagubienia lub uszkodzenia Gry powoduje pozbawienie Czytelnika możliwości korzystania ze zbiorów Biblioteki do czasu jej pozytywnego zakończenia.
 • 5. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie postanowienia Regulaminu Wypożyczalni Gminnej Biblioteki Publicznej im. Wiktora Kulerskiego w Grucie.
 2. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminach prawo decyzji przysługuje Dyrektorowi Biblioteki.