Deklaracja dostępności strony Gminnej Biblioteki Publicznej im. Wiktora Kulerskiego w Grucie

Gminna Biblioteka Publiczna im. Wiktora Kulerskiego w Grucie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej http://biblioteka.gruta.pl/

 • Data publikacji strony internetowej: czerwiec 2018 r.
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: wrzesień 2020 r.

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • Filmy nie posiadają napisów dla osób niesłyszących,
 • Brak opisów zdjęć.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia: 2020-09-23

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Paweł Tomaszewski.
 • E-mail: biblioteka@gruta.pl
 • Telefon: 56 4683848

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej im. Wiktora Kulerskiego w Grucie
 • Adres: Gruta 69, 86-330 Mełno
 • E-mail: biblioteka@gruta.pl
 • Telefon: 56 4683848

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich. Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich: https://www.rpo.gov.pl

Dostępność architektoniczna

Opis dostępności wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli.

Siedziba Gminnej Biblioteki Publicznej w Grucie stanowi odrębny jednokondygnacyjny budynek, usytuowany w Grucie nr 69, poczta Mełno. Główne wejście znajduje się od strony ulicy głównej. Przy drugim wejściu, od strony Urzędu Gminy Gruta znajduje się jedno oznakowane miejsce dla samochodu osoby niepełnosprawnej. Wejścia do Biblioteki nie są dostosowane dla osób niepełnosprawnych (główne wejście posiada trzy schody, wejście boczne posiada jeden stopień). Nad wejściem nie ma głośników naprowadzających dźwiękowo osoby niewidome i słabosłyszące. Wewnątrz nie ma pętli indukcyjnej. Wejścia nie są zabezpieczone bramkami.
Drzwi nie otwierają się automatycznie. Brak odpowiednio przystosowanej toalety. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym. Nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabosłyszących. Nie oznacza to jednak, ze osoby niepełnosprawne z dysfunkcjami narządów ruchu nie mogą korzystać z zasobów biblioteki.

Informacje dodatkowe

Ułatwienia

 • Od kilku lat dla czytelników dostępna jest usługa „Książka na telefon”, gdzie pracownicy biblioteki dostarczają wybrane pozycje książkowe bądź inne materiały biblioteczne do miejsca zamieszkania osoby, która wyraziła taką potrzebę dzwoniąc pod nr tel. 56 4683848.

Strona posiada następujące ułatwienia dla osób z niepełnosprawnościami:

 • podwyższony kontrast (czarne tło, inwersja kolorów),
 • możliwość powiększenia i pomniejszenia wielkości liter na stronie,
 • wyróżnienie linijki, regularna czcionka, inwersja kolorów
 • można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.
 • staramy się pisać zrozumiałe teksty oraz formatować je w sposób zgodny z zasadami dostępności.

Inne informacje i oświadczenia

Graficzne przeglądarki internetowe umożliwiają powiększenie lub pomniejszenie widoku wyświetlanej strony.
Aby powiększyć tekst należy wybrać odpowiednią kombinację klawiszy:
Firefox, Chrome, Internet Explorer:
[CTRL] oraz [+] aby powiększyć widok
[CTRL] oraz [-] aby pomniejszyć widok
Opera:
[SHIFT] oraz [+] aby powiększyć widok
[-] aby pomniejszyć widok