Wiktor_Kulerski_Wiktor Kulerski, syn gruckiej ziemi, wybitny działacz niepodległościowy, wydawca „Gazety Grudziądzkiej” i polityk, nazywany przez sobie ówczesnych „Hetmanem Ludu”, od 2006 roku Patron Gminnej Biblioteki Publicznej w Grucie, został uhonorowany uchwałą okolicznościową przez Senat Rzeczypospolitej!!

Podczas 29. posiedzenia Senatu z dnia 10.09.2021r. (druk nr 463 i 463S), na wniosek Senatorów Ryszarda Bobera i Kazimierza Kleiny, Wiktor Kulerski został uhonorowany uchwałą okolicznościową podkreślającą i uznającą Jego zasługi dla Polski, zarówno w czasie zaborów, jak i podczas tworzenia odradzającego się niepodległego państwa polskiego.

Izba, w obecności Piotra Kulerskiego, prawnuka Wiktora Kulerskiego, i prezydenta Grudziądza Macieja Glamowskiego, podjęła uchwałę ku czci wybitnego działacza niepodległościowego, wydawcy i polityka Wiktora Kulerskiego. Senatorowie podkreślili w niej, że związany z Grudziądzem i Pomorzem Wiktor Kulerski odcisnął swoje piętno w historii, jako bezkompromisowy orędownik idei odzyskania niepodległości przez Polskę i odbudowy silnej państwowości. „Powszechny szacunek, którym darzyli go czytelnicy jego wydawnictw, szczególnie Gazety Grudziądzkiej, i charakteryzująca go energia twórcza spowodowały, że na stałe wpisał się do panteonu osób wybitnie zasłużonych dla Pomorza i całego kraju” – czytamy w uchwale. Senatorowie przypomnieli, że Wiktor Kulerski prowadził propolską działalność na terenie zaboru pruskiego, a popularność, jaką zyskał wśród polskiego społeczeństwa ziem zaboru pruskiego, przyniosła mu przydomek „hetman ludu”, gdyż bronił praw Polaków przed germanizacyjnymi działaniami zaborcy. Jako poseł do Parlamentu Rzeczy Niemieckiej był orędownikiem sprawy polskiej. Po odzyskaniu niepodległości przez Polskę nadal poświęcał się działalności wydawniczej i politycznej, współtworzył regionalne struktury ruchu ludowego, zasiadał w Senacie RP w latach 1928–35. „Był obrońcą zasad demokratycznych, przestrzegał przed zagrożeniem niemieckim i rewolucją bolszewicką. Przyszłość Polski widział w umocnieniu jej potencjału gospodarczego, trzymaniu się zasad pluralizmu politycznego, w tym przede wszystkim wolności słowa oraz tradycji chrześcijańskich” – czytamy w uchwale. „Uwielbiany przez wyborców, znienawidzony przez przeciwników politycznych, do samego końca był wierny ideałom demokracji i emancypacji” – napisali senatorowie. Dom w Grucie, w którym urodził się W. Kulerski

                                                                          Dom w Grucie, w którym urodził się Wiktor Kulerski

Screenshot_1

Screenshot_2

Screenshot_3