REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO  – „Ogrody w literaturze”

I. Organizator

Gminna Biblioteka Publiczna im. Wiktora Kulerskiego w Grucie we współpracy z Zespołem Szkół w Grucie – Biblioteką Szkolną.

Honorowy patronat nad konkursem objął Wójt Gminy Gruta – Halina Kowalkowska.

II. Cele konkursu

Upowszechnianie wiedzy na temat ogrodów opisanych w różnych dziełach literackich dla najmłodszych i najstarszych czytelników. Kształtowanie wyobraźni uczestników konkursu poprzez tworzenie różnorodnych prac plastycznych na określony temat. Utrwalenie wiedzy o dziełach literackich zawierających opisy przyrody.

III. Warunki uczestnictwa

Uczestnicy konkursu mają za zadanie wykonanie jednej pracy plastycznej na temat „Ogrody w literaturze”.
Udział w konkursie ma charakter otwarty i skierowany jest do uczestników zgodnie z opisanymi poniżej kategoriami wiekowymi.
Udział w konkursie jest równoznaczny z akceptacją regulaminu.
Jeden autor może nadesłać jedną pracę plastyczną (bez ramek) w formacie A4.
Format prac plastycznych – tylko A4 /prace złożone w innych formatach nie będą oceniane/.
Do prac należy dołączyć kartę uczestnictwa (załącznik nr 1), którą powinien podpisać rodzic lub osoba uprawniona do reprezentowania podopiecznego lub nauczyciel przygotowujący podopiecznego do konkursu.
Jury będzie oceniać prace w kategoriach:
1)      – przedszkolaki – klasa 0

2)      – klasy I – III

3)      – klasy IV – VI

4)      – uczniowie z gimnazjum

5)      – uczniowie szkół średnich

6)      – dorośli

7)      Prace wykonane w innych technikach wymienionych w opisie III a) 2)

w kategorii 7 oceniane będą prace wykonane przez uczestników konkursu z różnych grup wiekowych, wykonane w technikach opisanych w punkcie III a) 2)

III. a)  techniki plastyczne:

1)       farby plakatowe, akwarela, rysunek kredką, ołówkiem, piórkiem, grafika komputerowa;.

2)      w formacie A4: malowidła na szkle, kompozycje przestrzenne, rzeźby czy prace z plasteliny.

IV. Kontakt

Osoba do kontaktu – w przypadku pytań odnośnie konkursu: Celestyna Cichocka

Tel. 56 46 83 848, e-mail: bibblioteka@gruta.pl

V. Termin i miejsce nadsyłania prac

Pracę z dopiskiem  KONKURS PLASTYCZNY „Ogrody w literaturze”

należy przesłać lub dostarczyć osobiście do 9 maja 2017 roku

na poniższy adres

Urząd Gminy Gruta, Gruta 244, 86 – 330 Mełno

lub osobiście złożyć w Biurze Obsługi Interesanta w Urzędzie Gminy Gruta.

Prace można składać do 9 maja 2017r., również w GBP w Grucie oraz w filiach bibliotecznych w Boguszewie, Nicwałdzie i Okoninie lub w Szkołach Podstawowych u wyznaczonych przez dyrektorów nauczycieli.

VI. Rozstrzygnięcie konkursu

Jury wybierze najciekawsze prace indywidualne danej kategorii wiekowej. Spośród nich wybrane zostaną  trzy najlepsze prace w każdej wymienionej w punkcie III.

VII. Ogłoszenie wyników konkursu

O wynikach konkursu laureaci zostaną poinformowani do 15 maja 2017 roku. Rozdanie nagród będzie miało miejsce 17 maja 2017 roku podczas uroczystego wykładu w Zespole Szkół w Grucie. Prelegent – pracownik Wojewódzkiego Ośrodka Kultury w Bydgoszczy.

VIII. Publikacja prac

Wybrane przez jury prace umieszczone zostaną na wystawie, którą będzie można obejrzeć w dniu 17 maja 2017r., w Zespole Szkół w Grucie. Z chwilą nadesłania prace przechodzą na własność Organizatora. Udział w konkursie jest jednoznaczny z wyrażeniem zgody na bezpłatne wykorzystywania nadesłanych prac konkursowych w ramach działalności Organizatora.

IX. Uwagi dodatkowe

•         Prace niezgodne z regulaminem nie będą brane pod uwagę.

•         Rozstrzygnięcie jury jest ostateczne (od werdyktu nie przysługuje odwołanie).

•         Osoby nagrodzone i wyróżnione zostaną powiadomione osobiście o miejscu i godzinie uroczystego rozdania nagród.

•         Wszelkie sprawy nie uwzględnione w regulaminie rozstrzyga Organizator.

•         Organizator zastrzega zmianę treści regulaminu.

 

Kartę zgłoszenia można pobrać w każdej bibliotece na terenie Gminy Gruta lub możemy przesłać druk na wskazany przez osobę zainteresowaną adres mejlowy.

Załączniki