screen konkurs plast.

 

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO  DLA DZIECI I MŁODZIEŻY

,,80 LAT TEMU BYŁY TAKIE WRZEŚNIOWE DNI…. wybuch II Wojny Światowej oczami dzieci”

w ramach imprezy plenerowej Europejskie Dni Dziedzictwa

w ramach projektu WIEŚ NA WEEKEND 2019 – „Nasze dziedzictwo, nasza kultura, nasza tradycja”.

 

 1. Organizatorem konkursu jest:  Gminna Biblioteka Publiczna im. W. Kulerskiego w Grucie. Konkurs rozpoczyna się 16.08.2019r. i trwać będzie do 14.09.2019r.
 2. Prace należy złożyć najpóźniej do dnia 10.09.2019r. do Gminnej Biblioteki Publicznej im. W. Kulerskiego w Grucie lub do jej filii w Okoninie, Boguszewie, Nicwałdzie.
 3. Temat prac konkursowych brzmi:

,,80 lat temu były takie wrześniowe dni… – wybuch II wojny światowej oczami dzieci.”

 1. W konkursie mogą brać udział uczniowie w dwóch kategoriach wiekowych:

I kat. w. – kl. I – IV oraz   II kat. w. – kl. V – VIII

Warunki uczestnictwa w konkursie:

 1. Prace konkursowe należy złożyć do  Gminnej Biblioteki Publicznej im. W. Kulerskiego w Grucie lub do jej filii w Okoninie, Boguszewie, Nicwałdzie do dnia 10.09.2019r.
 2. Praca konkursowa ma być pracą plastyczną wykonaną w dowolnej technice. Temat pracy: ,,80 LAT TEMU BYŁY TAKIE WRZEŚNIOWE DNI…. – wybuch II Wojny Światowej oczami dzieci”
 3. Każdy z uczniów może przekazać tylko jedną pracę.
 4. Prace przekazane na konkurs muszą być pracami własnymi, wykonanymi dowolną techniką, wcześniej nieopublikowanymi.
 5. Każdy uczestnik konkursu powinien opatrzyć pracę tytułem oraz swoimi danymi: imię i nazwisko, klasa i nazwa szkoły oraz nr telefonu opiekuna (rodzica). Dane te będą służyć do kontaktu organizatora z uczestnikiem konkursu. Prace nie podpisane, anonimowe nie będą zakwalifikowane do konkursu.
 6. Dane osobowe uczestników pozyskane są wyłącznie do celów Konkursu i nie będą udostępniane podmiotom trzecim.
 7. Naruszenie przez uczestnika konkursu któregokolwiek z warunków konkursu oznaczać będzie nie zakwalifikowanie pracy do konkursu lub utratę prawa do nagrody.
 8. Organizator zastrzega sobie prawa do wielokrotnego, nieodpłatnego publikowania imion, nazwisk, zdjęć i informacji o zwycięzcach, wykonanych pracach i uczestnikach konkursu w celach promocyjnych i marketingowych.
 9. Poprzez przystąpienie do konkursu uczestnicy wyrażają zgodę na warunki zawarte w powyższym regulaminie. Niniejszy regulamin jest jedynym określającym zasady konkursu. Regulamin dostępny jest na profilu FB GBP im. W. Kulerskiego w Grucie oraz Gminy Gruta , na stronie biblioteka.gruta.pl i gruta.pl. Wszystkie kwestie, których nie obejmuje niniejszy regulamin ustala organizator.

Wyniki konkursu i nagrody:

 1. Trzyosobowe jury powołane przez organizatora, spośród przekazanych prac wyłoni laureatów konkursu w dwóch grupach wiekowych.
 2. Kryteria oceny prac: zgodność z tematyką, estetyka pracy i oryginalność.
 3. Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi 09.2019r. podczas spotkania organizowanego przez Gminną Bibliotekę Publiczną im. W. Kulerskiego w Grucie

w ramach wydarzenia Europejskie Dni Dziedzictwa (EDD)- plaża nad Jeziorem Dużym w  Grucie w godzinach 15.00-18.00.

Dodatkowo informacja o laureatach zostanie zamieszczona na stronach internetowych GBP i UG, oraz  w Głosie Gruty  a także na FB biblioteki i urzędu.

 1. Nagrodzone zostaną trzy najlepsze prace w każdej
 2. Decyzja jury, co do wskazania laureatów konkursu oraz przyznania im nagród jest ostateczna.
 3. Nagrody nie podlegają zamianie na inne nagrody rzeczowe, ani na ich równowartość pieniężną.
 4. W konkursie plastycznym przewiduje się nagrody rzeczowe, ufundowane przez KSOW w programie grantowym Wieś na weekend 2019.

Osobą do kontaktu w kwestiach konkursowych jest Anna Fabrykiewicz, tel. 510 266 862