Zapraszamy serdecznie do V edycji gminnego konkursu plastycznego “Ogrody w literaturze”

 

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO

„Ogrody w literaturze”


 1. Organizator

            Gminna Biblioteka Publiczna im. Wiktora Kulerskiego w Grucie we współpracy ze Szkołą Podstawową im. płk. Floriana Laskowskiego w Grucie – Biblioteką Szkolną.Honorowy patronat nad konkursem objął Wójt Gminy Gruta – Waldemar Kurkowski.

 1. Cele konkursu

Upowszechnianie wiedzy na temat ogrodów opisanych w różnych dziełach literackich dla najmłodszych i najstarszych czytelników. Kształtowanie wyobraźni uczestników konkursu poprzez tworzenie różnorodnych prac plastycznych na określony temat. Utrwalenie wiedzy o dziełach literackich zawierających opisy przyrody.

III. Warunki uczestnictwa

 1. Uczestnicy konkursu mają za zadanie wykonanie jednej pracy plastycznej na temat „Ogrody w literaturze”.
 2. Udział w konkursie ma charakter otwarty i skierowany jest do uczestników zgodnie z opisanymi poniżej kategoriami wiekowymi.
 3. Udział w konkursie jest równoznaczny z akceptacją regulaminu.
 4. Jeden autor może złożyć jedną pracę plastyczną (bez ram) w formacie A4.
 5. Format prac plastycznych – tylko A4 /prace złożone w innych formatach nie będą oceniane/.
 6. Do prac należy dołączyć kartę uczestnictwa (załącznik nr 1), którą powinien podpisać autor pracy lub rodzic / osoba uprawniona do reprezentowania podopiecznego lub nauczyciel przygotowujący niepełnoletniego podopiecznego do konkursu.

 

 1. Jury będzie oceniać prace w kategoriach:
 • przedszkolaki – klasa 0
 • klasy I – IV
 • klasy V – VIII
 • uczniowie szkół średnich
 • dorośli
 • Prace wykonane w innych technikach wymienionych w opisie III a) 2)

        (w kategorii 6 oceniane będą prace wykonane przez uczestników konkursu z różnych grup wiekowych, wykonane w technikach

opisanych w punkcie III a) 2))

 III. a)  techniki plastyczne:

 • farby plakatowe, akwarela, rysunek kredką, ołówkiem, piórkiem, grafika komputerowa;.
 • w formacie A4: malowidła na szkle, kompozycje przestrzenne, rzeźby, prace z plasteliny.

 Kontakt

Osoba do kontaktu – w przypadku pytań odnośnie konkursu: pracownik Biblioteki Publicznej

Tel. 56 46 83 848, e-mail: bibblioteka@gruta.pl

 1. Termin i miejsce nadsyłania prac

Pracę z dopiskiem KONKURS PLASTYCZNY „Ogrody w literaturze”

należy przesłać lub dostarczyć osobiście do 13 maja 2022 roku

na poniższy adres:

Gminna Biblioteka Publiczna im. Wiktora Kulerskiego, Gruta 69, 86 – 330 Mełno

lub osobiście złożyć.

 

 1. Rozstrzygnięcie konkursu

Jury wybierze najciekawsze prace indywidualne danej kategorii wiekowej. Spośród nich wybrane zostaną  trzy najlepsze prace w każdej wymienionej w punkcie III.

VII. Ogłoszenie wyników konkursu

            O wynikach konkursu laureaci zostaną poinformowani do 20 maja 2022 roku. Rozdanie nagród będzie miało miejsce 23 maja 2022 roku w Zespole Szkół w Grucie.

VIII. Publikacja prac

Wybrane przez jury prace umieszczone zostaną na wystawie, którą będzie można obejrzeć w dniu 23 maja 2022 r., w Szkole Podstawowej w Grucie. Z chwilą nadesłania prace przechodzą na własność Organizatora. Udział w konkursie jest jednoznaczny z wyrażeniem zgody na bezpłatne wykorzystywania nadesłanych prac konkursowych w ramach działalności Organizatora.

 Uwagi dodatkowe

 • Prace niezgodne z regulaminem nie będą brane pod uwagę.
 • Rozstrzygnięcie jury jest ostateczne (od werdyktu nie przysługuje odwołanie).
 • Osoby nagrodzone i wyróżnione zostaną powiadomione osobiście o miejscu i godzinie uroczystego rozdania nagród.
 • Wszelkie sprawy nieuwzględnione w regulaminie rozstrzyga Organizator.
 • Organizatorzy zastrzegają zmianę treści regulaminu.

Załącznik nr 1

 

Karta uczestnika w konkursie plastycznym

„Ogrody w literaturze”

 

Imię i nazwisko autora: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

Dzieło literackie będące inspiracją /każdy rodzaj literatury/ ……………………………..

 

proszę znakiem „X”  zaznaczyć kategorię wiekową

Kategoria

 

  przedszkolaki – klasa 0

 

  klasy I – IV

 

  klasy V – VIII

 

  uczniowie szkół średnich

 

  dorośli

 

  Prace wykonane w innych technikach wymienionych w opisie III a) 2)

 

 

Adres zamieszkania: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

Telefon: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ……… . . e-mail: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

Szkoła/Placówka – adres, telefon: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

Imię i nazwisko opiekuna przygotowującego ucznia do konkursu: . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

Oświadczam, że zapoznałem/-łam się z treścią Regulaminu konkursu „Ogrody w literaturze” i w pełni ją akceptuję. Oświadczam, że praca zgłoszona do konkursu jest wyłącznie autorstwa mojego / dziecka / podopiecznego i wyrażam zgodę na nieodpłatne przeniesienie autorskich praw majątkowych na zasadach wyłączności na rzecz organizatorów Konkursu (GBP im. Wiktora Kulerskiego w Grucie oraz Szkoły Podstawowej im. kpt. Floriana Laskowskiego w Grucie) na czas nieograniczony i obejmujący prawo do wielokrotnego wydania, rozpowszechniania, powielania, przetwarzania oraz wykorzystywania wyżej wymienionej pracy w każdej formie z użyciem wszelkich środków technicznych, w szczególności drukiem w mediach, lokalnej prasie, na stronach Internetowych organizatorów konkursu oraz Gminy Gruty.

 

 

 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ……. … . . .

Miejscowość, data                                                                      Podpis  autora pracy