GBP im. Wiktora Kulerskiego otrzymała w darze od Starosty Grudziądzkiego poniżej zaprezentowane przewodniki po naszym powiecie: